Podmienky spolupráce

K realizácii Vášho investičného zámeru je potrebná projektová príprava stavby. Táto pozostáva z niekoľkých stupňov resp. etáp prípravy Vašej budúcej stavby, od návrhu, cez realizáciu až po uvedenie do prevádzky - kolaudáciu.

.prvé osobné stretnutie

Na začiatku prác je dôležité osobné stretnutie – prvý kontakt, ktorý sa uskutoční v našom ateliéri. Toto stretnutie si vopred dohodneme telefonicky, prípadne elektronicky. Na úvodnom stretnutí nám priblížite Váš investičný zámer, poviete Vaše predstavy a požiadavky. Na základe týchto údajov bude zrejmý rozsah projektových prác.

Je výhodou, ak pri prvom stretnutí prinesiete so sebou aj potrebné podklady - kópia z katastrálnej mapy, geometrický plán, územno-plánovacia informácia,... prípadne iné limity a regulatívy v území. Neskôr budeme tieto podklady pre projektovanie potrebovať.

Ak nebude možné z časových alebo iných dôvodov uskutočniť stretnutie v ateliéri, je možné dohodnúť si stretnutie aj na inom mieste. ( na mieste budúcej stavby, u Vás ... ).

.príprava objednávky, zmluvy o dielo

Ak sa rozhodnete využiť naše služby a akceptujete cenovú ponuku, potom pripravíme zmluvu o dielo, pri menšom rozsahu prác objednávku. Tu budú špecifikované podklady, ktoré sú nevyhnutné k spracovaniu dohodnutého stupňa projektovej dokumentácie, termíny ich dodania, dohodnutá cena, termín a spôsob odovzdania vypracovaného diela.

.stretnutie na tvári miesta

Obhliadka lokality a budúceho staveniska, prípravná fotodokumentácia. Obhliadku je možné vykonať aj samostatne, lepšie je v prítomnosti zadávateľa, na termíne stretnutia sa spoločne dohodneme.

.začiatok prác – návrhová fáza

1.etapa spracovania projektovej dokumentácie

Na základe uvedených podkladov a informácii pristupujeme k samotnému návrhu, ktorý predstavuje individuálne riešenie. Rozpracujeme dispozičné a objemové riešenie objektu, ktoré Vám v tejto fáze predložíme na vyjadrenie. Podľa potreby uskutočníme v našom ateliéri konzultačné stretnutia, na ktorých Vám predložíme návrh riešenia a Vy budete mať možnosť sa k nemu vyjadriť (konzultácie je možné realizovať aj telefonicky alebo elektronickou formou). Osobné konzultácie sú najvhodnejšie, pretože často spontánne prerastú do neformálnej roviny.

Pri uvedených stretnutiach postupne nájdeme najvhodnejšie riešenie a toto dopracujeme do finálnej podoby. Súčasťou návrhu je aj vizualizácia exteriéru. Ponúkame Vám aj možnosť vizualizácie interiérov.

Vypracovaný návrh objektu (architektonická štúdia) slúži ako podklad pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Všetky zásadné požiadavky sú zapracované do návrhu v architektonickej štúdii, takže je možné prejsť do spracovania ďalších etáp projektovej prípravy.

.dokumentácia pre územné rozhodnutie

Tento stupeň je nutné spracovať, ak si to vyžiada stavebný úrad. Pri menších objektoch je možné zlúčiť územné konanie so stavebným konaním, ale je to na rozhodnutí príslušného stavebného úradu. Spracovanie dokumentácie pre územné konanie vychádza z odsúhlasenej architektonickej štúdie.

V tomto stupni sa rieši aj pripojenie objektu na inžinierske siete a jednotliví odborní projektanti navrhnú potrebné kapacity médií (elektrina ,voda ,plyn ... ) a technické zariadenia , potrebné pre prevádzku objektu.

Počas spracovania tohto stupňa sa rovnako realizujú potrebné konzultačné stretnutia v našom ateliéri.

.projekt stavby pre stavebné povolenie

2.etapa spracovania projektovej dokumentácie

Slúži pre vydanie stavebného povolenia a jeho obsah je v súlade s Vyhláškou č.453 MŽP SR. Projekt stavby rieši konkrétne stavebno-technické spracovanie objektu, počas jeho spracovania sú potrebné konzultačné stretnutia za účelom spresnenia materiálov, technickej vybavenosti objektu,...

.projekt pre realizáciu stavby

3.etapa spracovania projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia na realizáciu stavby prehlbuje a upresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu overenú v stavebnom konaní do takej podrobnosti, ktorá jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia, konštrukčné detaily a pod.

Je podkladom pre dodávateľa stavby na jej realizáciu, na spracovanie dielenskej dokumentácie a výrobnú prípravu stavby.

.vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa stavby a realizáciu stavby

4.etapa spracovania projektovej dokumentácie

V tejto etape prípravy stavby sa jedná o spoluprácu pri výberovom konaní pre jednotlivé fázy realizácie alebo o výber zhotoviteľa stavby ako celku. Spracováva sa položkovitý rozpočet pre Vás a výkaz výmer pre jednotlivých zúčastnených dodávateľov. Projektant poskytuje pri tomto výbere zhotoviteľovi odbornú pomoc. Spolupráca sa týka hlavne poskytovania podkladov, prípadne porovnávania ponúk.

Ďalej v tejto etape poskytujeme službu občasného, alebo trvalého autorského dozoru. Tu sledujeme dodržanie technického riešenia dodávateľom stavby a pružne reagujeme na zmeny dispozície, materiálov a konštrukčných riešení, ktoré vyplynú počas výstavby. Súčasťou tejto etapy je aj spracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby potrebného pre kolaudačné rozhodnutie.

Podrobný obsah a rozsah jednotlivých etáp na stiahnutie tu   rodinné domy  ostatné stavby

.cenová ponuka

Na základe Vašich individuálnych požiadaviek Vám vypracujeme cenovú ponuku na jednotlivé etapy projektovej dokumentácie, resp. Vami požadovaný rozsah prác.

Výpočet ceny sa odvíja od charakteru objektu (Normalizovaný štandard , NED, EPD, ... ), použitej technológie v objekte a etapu spracovania projektovej dokumentácie. Honorár pozostáva zo súčtu dielčích honorárov len tých odborných projektantov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe projektu. Výpočet výšky ceny odvodzujeme zo spoločenského času, ktorý je potrebný na spracovanie dokumentácie (hodinová sadzba) a režijných nákladov.

Súčasťou cenovej ponuky je aj časový rozsah našich prác, s ktorým súvisia ostatné podmienky spolupráce - súčinnosť zadávateľa pri spracovaní projektovej dokumentácie.

Cenovú ponuku je možné spracovať aj na základe informácii a podkladov, ktoré nám zašlete elektronickou formou. Ak nebudú tieto podklady dostatočné, vyžiadame si od Vás ich doplnenie.

(c) stefancovci.sk 2008-2010 | linky | upozornenie