Nízkoenergetický dom

energeticky aktívna budova

Nízkoenergetická budova je odpoveďou na energetickú krízu, ktorú v tomto období zažívame. Ceny energií stúpajú a zároveň sa ich zásoby zmenšujú, čo opätovne zvyšuje tlak na ceny. Buď budeme v zimnom období sedieť v jednej izbe a v prikrývke  , alebo vynaložíme väčšinu zarobených prostriedkov za energie. Máme aj tretiu možnosť - zatepliť dom, a použiť technológie vykurovania tak, aby sme tieto náklady znížili čo najviac. Je jedno či sa jedná o nový alebo starší objekt - v oboch prípadoch je možné docieliť, aby sa jeho spotreba na vykurovanie znížila na prijateľnú hranicu. Je veľa možností ako to docieliť, ale platí iba jedno pravidlo – obrátiť sa na odborníkov, ktorí navrhnú optimálne stavebno-technické riešenie.

.dôležité
Pri výstavbe a obnove objektov sú náklady dôležitým faktorom pre každého investora. Nie len náklady na realizáciu objektu, ale aj prevádzkové náklady. Tieto môžu byť pri štandartnej realizácii, klasických technológiách a výberom najlacnejších stavebných materiálov a prvkov v priebehu užívania objektu aj dvojnásobkom prvotnej investície.

.kategorizácia

.nízkoenergetický dom (NED), ktorého ročná spotreba je maximálne 70 kWh/m2 , stále však s centrálnym vykurovacím systémom.

.3-litrový dom, ktorého ročná spotreba je maximálne 35 kWh/m2 , so zvýšenou tepelnou izoláciou, stále s centrálnym vykurovacím systémom, názov je odvodený od spotreby tepelnej energie 3,0 litra/m2 vykurovacieho oleja = 2,9 m3/m2 zemného plynu.

.energeticky pasívny dom (EPD), ktorého ročná spotreba je maximálne 15 kWh/m2 . Tento typ domu má nároky na tepelnú energiu také nízke, že nie je potrebný žiadny centrálny vykurovací systém s kotlom.(viac->pasívny dom)

.„nulový dom“ nepotrebuje prakticky žiadnu energiu, ale zatiaľ je v štádiu experimentu.

.architektúra

Architektonický návrh objektu je jedinečný v tom, že je tvorený pre konkrétnu lokalitu, typ pozemku, zohľadňuje potreby investora a zanecháva pečať autora. Spojením s progresívnou technológiou sa stáva osobitným druhom technického umenia vplývajúcim na svoje okolie. Typový (katalógový)projekt domu, je projekt, ktorý nie je navrhnutý do konkrétneho prostredia a pre konkrétneho užívateľa. Investor sa typovému projektu snaží prispôsobiť svoje predstavy. Jeho architektonické riešenie často (ako sme si už mohli všimnúť) nemá nič spoločné s prostredím, v ktorom sa má nachádzať. Pri osadení tohto domu na konkrétny pozemok, sú často jednotlivé miestnosti nevhodne orientované voči svetovým stranám. Tu je na mieste individuálne projektové riešenie domu – atypický projekt. Je pozoruhodné, že pri investícii niekoľkých miliónov je pre mnohých investorov architektonický návrh druhoradý. Škoda len, že keď je objekt už zrealizovaný, zásadné zmeny už nie je možné urobiť... ( Často- krát je problém i s úpravami v takomto projekte, nehovoriac o tom, že sa jedná o projekty pre stavebné povolenie a nie pre realizáciu stavby.

.konštrukcie

Výber konštrukcií a stavebných materiálov použitých v nízkoenergetických objektoch je rôznorodý.

Od tradičných murovacích tehlových materiálov, ľahčených tvárnic, po použitie dreva, slamy a podobne.

Zatepľovacie systémy sú rôznorodé - od minerálnej vlny, po penový polystyrén alebo polyuretán.

Spoločný prvok, ktorý musia mať tieto konštrukcie je odborný technický návrh tzv. obálky budovy, tak aby splnila všetky fyzikálne parametre pre tento druh stavby.

Pri tvorbe a návrhu takýchto budov treba navrhovať materiály, konštrukcie a technológie tak, aby spĺňali parametre efektivity využitia a úspory tepla.

  • Obvodový plášť
  • Strešné konštrukcie
  • Výplne otvorov (okná a dvere...)
  • Technológia (Rekuperácia, ohrev TÚV, vykurovanie...)

Výber stavebných materiálov a konštrukcií nie je náhodný. Zo sortimentu, ktorý ponúkajú výrobcovia stavebných látok je potrebné navrhnúť takú kombináciu materiálov a konštrukcií, aby sme dosiahli cieľ v podobe budovy, ktorá splní Vašu predstavu o bývaní, bude mať estetické kvality a sledujúc správy o zvýšení cien energií vyvolá úsmev na Vašej tvári.

.technológia

slnko voda vzduch

.1) Slnko – získavanie tepla kolektormi a elektriny pomocou elektrovoltaických článkov...

.2) Vzduch – získavanie el.energie pomocou veternej technológie, rekuperácia, získavanie tepelnej energie pomocou tepelného čerpadla...
Rekuperácia (EPD).: Exteriérový vzduch v zimnom období prúdi cez zemný kolektor do rekuperačnej jednotky. Ďalšie zohriatie tohto vzduchu dochádza po vstupe do rekuperačného zariadenia. Použitý vzduch z interiéru s teplotou cca 20°C odovzdá teplo predohriatemu vzduchu pred jeho vypustením. Vzduch je následne cez vzduchotechnické ploché potrubia rozvádzaný v interiéri domu. V letnom období systém slúži ako chladiace zariadenie, nakoľko vzduch prúdiaci zemným kolektorom je chladnejší. Účinnosť použitej rekuperačnej jednotky je 80%.

.3) Voda – získavanie tepelnej energie pomocou tepelného čerpadla, hospodárenie s vodou zachytávaním dažďovej vody (technická voda)...

.4) Zem - získavanie tepelnej energie pomocou tepelného čerpadla...

.novostavby

Návrh objektu ako novostavby má výhody v tom, že je možné v pripravovanej stavbe skĺbiť potreby a predstavy investora s kvalitným architektonickým a technickým riešením.

Koncepcia riešenia, výber materiálov a technológií zodpovedá zvýšeným nárokom na efektivitu prevádzkových nákladov.

.niekoľko aspektov, na ktoré treba myslieť, predtým, než začínate investovať:

  • v investičnom balíku je inžinierska činnosť, projektová príprava a realizácia stavby
  • je vhodné rozdeliť tieto etapy medzi samostatné subjekty, (spojením nastáva konflikt záujmov a vzdávate sa tak kontroly nad investíciou)
  • architektonicko-technický návrh – projekt je prioritou. Všetci ostatní zúčastnení ho musia dodržať a riadiť sa ním. Takéto postavenie by mal mať aj u Vás, nakoľko predstavuje Vaše požiadavky.
  • výstavbou objektu Vaše investície nekončia. Dôležité sú aj prevádzkové náklady objektu, ktoré pri jeho užívaní , napr. 20 rokov, môžu byť niekoľkonásobne vyššie ako samotné náklady na jeho realizáciu.

.rekonštrukcie (zmeny stavebných objektov)

Predstavte si, že sedíte v stane a vykurujete. Všetko teplo odchádza cez plátno, musíte viac kúriť, aby ste dosiahli akú takú pohodu. Z tohto „extrémneho“ príkladu je zrejmé ako funguje väčšina objektov realizovaných pred rokom 1995.

Prevažná časť jestvujúcej bytovej zástavby spotrebuje 150 až 250 kWh/m2.

Pri porovnaní s nízkoenergetickou výstavbou je to 4x viac (u pasívnych domov 10x viac). Rekonštruovať objekt a nemyslieť pri tom na tento aspekt nie je správne. Vymaľovať a obnoviť fasádu už nestačí, pokiaľ nechcete väčšinu finančných prostriedkov venovať dodávateľom tepla a energií.

Energetická efektívnosť sa dá dosiahnuť novým architektonickým riešením, prehodnotením dispozície a zmenami v konštrukciách: zateplením objektu, novou technológiou vykurovania a výmenou okien a dverí. Pri dodatočnom zatepľovaní objektov je nutné vypracovanie projektu zateplenia. Nie každý zatepľovací systém je vhodný na akékoľvek murivo a nie každé okno má požadované fyzikálno - technické parametre. Aj v jestvujúcom objekte môžeme dosiahnuť parametre nízkoenergetického domu. Ide len o to použiť vhodné materiály a prvky, preto je dobré obrátiť sa na odborníkov , ktorí navrhnú technické riešenie, prípadne spracujú projektovú dokumentáciu.

Inteligentná budova

inteligentna budova

Spojením architektúry, zariadenia na šetrenie energiou, zariadenia na získavanie energie a informačnej technológie (IT), vznikne inteligentná budova. V takejto budove všetko strážia a riadia počítačové technológie. Okrem toho je v dome štrukturovaná kabeláž, počítačová sieť, centrum zábavy a môžete cez IT technológie ovládať a programovať všetko, čo je zapojené na elektrickú sieť.

Nemusíte byť ani v objekte a z diaľky - cez internet (mobil,...) môžete kontrolovať všetky procesy v dome, môžete sledovať ako hospodárenie s energiami, tak aj samotný dom a interiér.

Programy riadia všetky technologické procesy v objekte, pričom vyhodnocujú prostredie v exteriéri, tak i v interiéri. Tak ako existuje automobil vyššej triedy, tak sa dá vyprojektovať a zrealizovať aj budova vyššieho štandardu.

(c) stefancovci.sk 2008-2010 | linky | upozornenie | webdesign & seo by umstudio.net seo